ITS Chorzów

System ITS

ITS CHORZÓW
O projekcie ITS Chorzów
Projekt zrealizowano z dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (RPO WSL 2014-2020 w formule ZIT): 
 1. Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; 
 2. Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie; 
 3. Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie. 
Mieszkańcy miast zmagają się na co dzień z wieloma problemami. Nierzadko tracą czas na przejazdy zarówno komunikacją publiczną, jak i prywatną. Aby wyjść im naprzeciw, miasta coraz częściej sięgają po rozwiązania z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych. Dzięki temu stają się one przyjazne dla mieszkańców i dla przyjezdnych, a same zmieniają się w inteligentne i nowoczesne metropolie. Różne działania na rzecz lokalnego społeczeństwa są niezwykle istotne w procesie rozwoju miast. Inteligentne miasto przyciąga inwestorów, staje się bardziej atrakcyjne dla turystów, także tych biznesowych. Nowe możliwości, nowe miejsca pracy, nowoczesne technologie i udogodnienia – to wszystko przyciąga młodych, dynamicznych ludzi, którzy nie muszą już szukać perspektyw rozwoju w innych miastach czy zagranicą. Inteligentne, nowoczesne miasto to miasto przyszłości. Ułatwiające życie mieszkańców Inteligentne Systemy Transportowe są zdecydowanie jednym z elementów budowy innowacyjnego miasta.
Celem zamówienia było zaprojektowanie i wdrożenie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem w Chorzowie, poprzez wykonanie odpowiedniej dokumentacji technicznej (projektów), realizacje robót budowlanych, dostarczenie rozwiązań sprzętowych i programowych osiągnięte zostaną następujące cele główne:
 1. planowanie komunikacyjne,
 2. optymalizacja w celu zapewnienia spójnego dla poszczególnych obszarów sterowania w czasie rzeczywistym,
 3. sterowanie bezpośrednie,
 4. monitorowanie urządzeń,
 5. monitorowanie sytuacji ruchowej,
 6. ocena sterowania,
 7. wdrożenie priorytetu dla pojazdów komunikacji zbiorowej,
 8. dostarczanie informacji o sytuacji ruchowej uczestnikom ruchu.

Inteligentny System Transportowy (ITS) w Chorzowie ma za zadanie usprawnienie ruchu przede wszystkim w transporcie publicznym, ale także indywidualnym. System zarządzania ruchem w mieście będzie miał za zadanie kompleksowe obsługiwanie szeregu podsystemów, w tym w szczególności priorytety dla pojazdów transportu publicznego czy podsystem liniowego sterowania i zarządzania ruchem drogowym. Kierowcy otrzymają szereg informacji, w tym o warunkach ruchu w mieście i drogach alternatywnych czy wolnych miejscach parkingowych m.in. dzięki tablicom zmiennej treści oraz informacji parkingowej, a także dzięki dedykowanej stronie www czy aplikacji mobilnej. Sprint zrealizuje także system monitoringu wizyjnego skrzyżowań, w tym dostarczy kamery do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Zainstalowane zostaną dynamiczne wagi wychwytujące przeciążone pojazdy, a także stacje meteorologiczne informujące o stanie nawierzchni drogi. Mieszkańcy Chorzowa odczują poprawę warunków jazdy, a ruch w mieście stanie się bezpieczniejszy i bardziej płynny.

Przedmiot zamówienia obejmował:
 1. Zaprojektowanie, budowę, dostawę i montaż elementów System Zarządzania Ruchem (SZR) obejmującego wszystkie składniki niezbędne do współdziałania następujących podsystemów:
  1. Podsystem obsługi systemów sterowania sygnalizacjami i znakami zmiennej treści.
  2. Podsystem priorytetów dla komunikacji zbiorowej.
  3. Podsystem zarządzania zdarzeniami drogowym i odczytu tablic rejestracyjnych.
  4. Podsystem archiwizacji, analizy i planowania oraz informacji o sytuacji ruchowej.
  5. Podsystem dynamicznej informacji dla kierowców, w tym informacji parkingowej, aktywnych tablic radarowych, tablic zmiennej treści.
  6. Podsystem danych meteorologicznych.
  7. Podsystem przeważania pojazdów w ruchu.
 1. Strojenie Systemu Zarządzania Ruchem dla osiągnięcia wymaganej niniejszym programem funkcjonalności i użyteczności.
 2. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w sposób zapewniający samodzielną obsługę i bieżące utrzymanie SZR.
 3. Przygotowanie infrastruktury technicznej (sieci światłowodowej, CNR) dla docelowej rozbudowy terytorialnej i sprzętowej.
 4. e) Dostarczenie mobilnego Centrum Pomiarów Drogowych w postaci samochodu o napędzie hybrydowym, wyposażonego w urządzenia pomiarowe.