ITS Chorzów

RODO Ochrona danych osobowych

ITS CHORZÓW

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, ul. Bałtyckiej 8a, 41-500 Chorzowie, tel.:  32 2411 270, adres e-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu
  2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie – Wojciech Lesik, e-mail: w.lesik@mzuim.chorzow.eu
  3. Dane będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań wynikających z przepisów prawa oraz statutowych administratora, a także obsługi interesanta.
  4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać Państwa dane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym umów powierzenia danych.
  5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wcześniej wyrażonej zgody (skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody) oraz prawo do wniesienia skargi od organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. W zależności od celu, w jakim przetwarzane są dane osobowe w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Chorzowie, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, możecie Państwo zapytać pracownika merytorycznego Administratora.
  7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.